Príspevky v kategórii: ANSYS Mechanical APDL

Okt22

V tomto návode popisujem postup, akým sa v programe ANSYS vytvára jednoduchšia aj komplikovaná geometria a tiež ako importovať geometriu z iného grafického prostredia.

Okt08

Toto je príklad jednoduchej statickej analýzy, ktorá je vykonaná na valci s priemerom 0,5 metra a dĺžkou 2 metre. Jedna plocha valca je vyhrievaná konštantnou teplotou 50°C a ostatné časti sú ochladzované voľnou konvekciou okolitého vzduchu, ktorý má teplotu 20°C.

Okt06

V poradí druhom video návode popisujem základy štrukturálnej simulácie v prostredí ANSYS, konkrétne namáhanie oceľového kvádra v ťahu.

Sep30

ANSYS je simulačný softvér, v ktorom možno robiť tepelné, elektrické, štrukturálne, magnetické a rôzne iné druhy analýz. Na výpočet používa metódu konečných prvkov (finite element method), ktorá spočíva v rozdelení geometrického modelu do veľkého počtu bodov (uzlov), pričom sa konkrétna hodnota veličiny počíta pre každý uzol osobitne. Model vytváraný v tomto prostredí sa najskôr definuje materiálovo, následne sa nakreslí (alebo sa geometria importuje), model sa pokryje sieťou, definujú sa okrajové podmienky a výsledky môžno zobraziť buď graficky, alebo si nechať vypísať údaje určitej časti modelu.