Synchronizácia času vo Windows

Ak potrebujete nastaviť časovú synchronizáciu vo Windows, toto je návod určený pre vás. V mojom prípade nastavujem jeden PC, ktorý zastáva úlohy NTP servera a potom klientov, ktorý si v pravidelných intervaloch ťahajú čas z NTP servera. Ako NTP server sa nakonfiguruje jedna zvolená stanica s OS Windows, ostatné stanice v sieti sú klienti z pohľadu časovej synchronizácie. Rovnaký postup funguje pre Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003. Na nastavenie synchronizácie času potrebujete mať samozrejme administrátorské práva.

V mojom prípade všade používam IP adresu NTP servera ako 192.168.3.9, nahraďte si ju preto vždy IP adresou vášho servera.

Obsah
1 Konfigurácia NTP Servera
1.1 Úpravy v registroch
1.2 Nastavenie služby (Services)
1.3 Vypnutie synchronizácie s internetovým časom
1.4 Reštart služby Windows Time

2 Konfigurácia klientov
2.1 Úpravy v Local Group Policy
2.2 Nastavenie služby (Services)
2.3 Reštart služby Windows Time
2.4 Test synchronizácie

Poznámka na záver

 1 Konfigurácia NTP Servera

Ako prvé musíte nastaviť NTP server, ktorý bude odpovedať na požiadavky o čase od klientov.

 


1.1 Úpravy v registroch

Prvým krokom je úprava registrov. Spustite teda Registry Editor pomocou Start –> Run -> regedit (Obr. 1).

Obr. 1: Spustenie Registry Editor.

V Registry Editor otvorte HKey_Local_Machine –> System –> CurrentControlSet –> Services –> W32Time –> TimeProviders –> NtpServer a nastavte register Enabled na 1 (Obr. 2).

Obr. 2: Úprava registra Enabled.

Je nutné ešte upraviť jeden register. V Registry Editor otvorte HKey_Local_Machine –> System –> CurrentControlSet –> Services –> W32Time –> Config a nastavte register AnnounceFlags na hodnotu 5 (Obr. 3).

Obr. 3: Úprava registra AnnounceFlags.

 


1.2 Nastavenie služby (Services)

Spustite Services (Služby) pomocou Start –> Run -> services.msc (Obr. 4).

Obr. 4: Spustenie Services.

Prestavte službu Windows Time na Automatic (Delayed Start) (Obr. 5).

Obr. 5: Zmena stavu služby Windows Time.

 


1.3 Vypnutie synchronizácie s internetovým časom

Následne je vhodné vypnúť synchronizáciu s internetovým časom. K voľbe sa dostanete kliknutím pravým tlačítkom myši na hodiny v pravo dole, vyberte možnosť Adjust date/time. V okne ktoré sa vám otvorí vyberte záložku Internet Time a kliknite na Change settings… V ďalšom okne, ktoré na vás vyskočí zrušte zaškrtnutie možnosti Synchronize with an Internet time server (Obr. 6). Potvrďte všetko tlačidlom OK.

Obr. 6: Deaktivácia synchronizácie s internetom.

 


1.4 Reštart služby Windows Time

Na konci snáď každej konfigurácie vo Windows musí byť reštart. Odporúčam to vyriešiť reštartom služby Windows Time a to zadaním príkazu do príkazového riadku cmd (Start –>Run -> cmd). Príkaz je nasledovný:

net stop w32time && net start w32time

Obr. 7: Reštart služby Windows Time.

 2 Konfigurácia klientov

Klientami budú všetky ostatné PC v sieti, ktoré majú prístup k NTP serveru z predchádzajúceho bodu. Tieto PC budú v pravidelných intervaloch posielať požiadavku na poslanie aktuálneho času na server.

 


2.1 Úpravy v Local Group Policy

Spustite Local Group Policy pomocou Start –> Run -> gpedit.msc (Obr. 8).

Obr. 8: Spustenie Local Group Policy.


V Local Group Policy Editor otvorte Computer Configuration –> Administrative Templates –> System –> Windows Time Service –> Time Providers –> Enable Windows NTP Client a nastavte ho na Enabled (Obr. 9).

Obr. 9: Nastavenie Enable Windows NTP Client.


V Local Group Policy Editor otvorte Computer Configuration –> Administrative Templates > System > Windows Time Service > Time Providers > Configure Windows NTP Client a nstavte ho podľa nasledujúceho obrázku:

Obr. 10: Nastavenie NTP klienta v Local Group Policy.

NtpServer: 192.168.3.9,0×1 – prvé je IP adresa NTP servera, ktorý sme nastavili na začiatku, nastavte teda jeho IP adresu, 0x1 je flag

Type: NTP

SpecialPollInterval: 300 – v akých intervaloch sa bude čas synchronizovať so serverom v sekundách

Pozor, ak sa nastaví čas synchronizácie 300 sekúnd, nemusí to znamenať že sa čas zosynchronizuje vždy po 300 sekundách. Bežne sa totiž vo Windows stáva, že sa čas zosynchronizuje až na druhý alebo tretí pokus (vlastnosť OS Windows).

 


2.2 Nastavenie služby (Services)

Tento krok je rovnaký s krokom 1.2 na NTP serveri. Spustite Services (Služby) pomocou Start –> Run -> services.msc (Obr. 11).

Obr. 11: Spustenie Services.

Prestavte službu Windows Time na Automatic (Delayed Start) (Obr. 12).

Obr. 12: Zmena stavu služby Windows Time.

 


2.3 Reštart služby Windows Time

Opäť rovnako ako na NTP serveri. Reštartujte službu Windows Time a to zadaním príkazu do príkazového riadku cmd (Start –> Run -> cmd). Príkaz je nasledovný:

net stop w32time && net start w32time

Obr. 13: Reštart služby Windows Time.

 


2.4 Test synchronizácie

Pre otestovanie funkčnosti kliknite pravým tlačítkom myši na hodiny v pravo dole, vyberte možnosť Adjust date/time. V okne ktoré sa vám otvorí vyberte záložku Internet Time a kliknite na Change settings… V novom okne napíšte do políčka server IP adresu vášho NTP servera a následne kliknite na tlačítko Update now (Obr. 14). Čas by sa mal zosynchronizovať, niekedy treba skúsiť kliknúť 2 alebo 3 krát.

Obr. 14: Test aktualizácie času.

 

Pre overenie zistenie casoveho rozdielu medzi NTP serverom a klientom mozno pouzit prikaz, zadany na strane NTP klienta, v príkazovom riadku cmd (Start –> Run -> cmd):

w32tm /stripchart /computer:192.168.3.9

 Poznámka na záver

Ak je časový rozdiel väčší ako 15 hodín, Windows nezosynchronizuje čas na danom klientovi a napíše že časový rozdiel je príliš veľký a čas treba Update-ovať manuálne (pomocou tlačítka Update now). Táto hodnota 15 hodín je defaultná, je možné ju zmeniť úpravou registrov MaxNegPhaseCorrection a MaxPosPhaseCorrection v HKey_Local_Machine –> System –> CurrentControlSet –> Services –> W32Time –> Config. Pri zadaní hodnoty 0xFFFFFFFF sa nastaví na nekonečno a teda ohraničenie nebude aktívne.

Zanechajte komentár