MATLAB – 01 Základy

Toto je úvodný tutoriál k programu MATLAB. Stručne v ňom popisujem prostredie tohto programu, definovanie premenných a základné matematické operácie s premennými.

Príkaz Popis
a = 1 Definuje skalárnu veličinu s menom a.
t = [1 2 3] Definuje vektor t obsahujúci hodnoty 1 až 3.
t = 1:3
t = 0:5:100 Definuje vektor t s hodnotami 0 až 100 s krokom 5.
x = sin(pi/2) Výpočet sínusu, hodnota zadaná v radiánoch. Obdobne aj kosinus a tangens.
x = sind(90) Výpočet sínusu, hodnota zadaná v stupňoch. Obdobne aj kosinus a tangens.
rand(1) Generuje náhodné čislo medzi 0 a 1.
help rand Vyvolá nápovedu na príkaz zadaný za slovom help. V tomto prípade help k príkazu rand.
clc Zmaže obsah Command window.
clear Zmaže definované premenné.

 

Zanechajte komentár