MATLAB – 04 Maticové operácie

Vo video návode ukazujem ako možno násobiť matice klasickým spôsobom aj po prvkoch, ako generovať matice s náhodnými číslami alebo rôzne preddefinované matice, ktoré MATLAB pozná. Tiež ukazujem príkazy na zistenie hodnosti, normy, stopy a veľkosti matice. V závere ukážem ako možno vygenerovať inverznú maticu k matici zloženej z reálnych čísiel.

Príkaz Popis
A = rand (3,3) Definovanie matice A s rozmerom 3×3 a náhodnými hodnotami.
A = B*C Klasické násobenie matíc.
A = B.*C Násobenie matíc po prvkoch.
zeros (3) Vytvorenie matice s rozmerom 3×3 obsahujúcej samé nuly.
ones (3) Vytvorenie matice s rozmerom 3×3 obsahujúcej samé jednotky.
eye (3) Vytvorenie matice s rozmerom 3×3, ktorá má jednotky na hlavnej diagonále a všetky ostatné prvky matice sú nuly.
H = diag (q) Vytvorenie matice, ktorá má na diagonále prvky z vektora q, všetky ostatné prvky matice sú nuly.
rank (A) Vypíše hodnosť matice A.
norm (A) Vypíše normu matice A.
trace (A) Vypíše cestu (tiež nazývanú trasu alebo stopu) matice A.
size (A) Vypíše rozmery matice A. Rovnako funguje aj pri vektoroch.
inv (A) Vytvorí inverznú maticu k matici A.

 

Zanechajte komentár