MATLAB – 08 Legenda a osi grafov

Nadväzujem na predchádzajúci tutoriál k príkazu plot. V tomto videu ukazujem ako upraviť graf v MATLAB-e tak, aby dobre vyzeral. Popisujem ako sa do grafu pridáva legenda, označujú sa v ňom osi, zapína sa mriežka a pár ďalších vecí.

Príkaz Popis
plot(X1,Y1,X2,Y2) Vykreslí dvojrozmerný graf Y1=f(X1) a Y2=f(X2) na jednom plátne. Možno použiť rovnaké voliteľné parametre ako pri jednoduchom plot.
grid on Zapne hlavnú mriežku na grafe.
grid minor Zapne vedľajšiu mriežku na grafe.
legend(‘Prva’,’Druha’,’Location’,’SouthEast’) Vytvorí legendu ku grafu s názvami čiar Prva, Druha a umiestni ju vpravo dole. Možno použiť aj presné umiestnenie na súradnice. Viac info v help legend.
xlabel(‘Teplota’) Označí os X textom v úvodzovkách. Obdobne aj ylabel.
axis([XMIN XMAX YMIN YMAX]) Rozsah osi X nastaví od XMIN po XMAX a rozsah osi Y nastaví od YMIN po YMAX. Za XMIN, XMAX, YMIN, YMAX možno zvoliť ľubovoľné reálne číslo.
set(gca,’XTick’,[0:40:360]) Nastaví číslovanie osi X od 0 po 360, pričom každých 40 jendotiek vyznačí na grafe a tie tvoria hlavnú mriežku. Obdobne funguje aj pre YTick.

 

Zanechajte komentár