VBA – 07 Do Loop

V ďalšom videu zo série VBA ukazujem cyklus Do Loop. Konkrétne teda While a Until. Popisujem, aký je medzi nimi rozdiel a ukazujem príklady použitia. Tiež popisujem, aký je rozdiel medzi podmienkou na začiatku cyklu za Do a podmienkou na konci za Loop.

Toto sú dva zo zdrojových kódov, ktoré som vytvoril vo videu. Oba robia to isté, v prvom je ale použitý While a v druhom Until.

Sub test()
  Dim i As Integer
  i = 1
  Do While Cells(i, 1).Value <> "" And i < 10
    Cells(i, 2).Value = Cells(i, 1).Value * 2
    i = i + 1
'		MsgBox(i)
'		If i = 4 Then
'			Exit Do
'		End If
  Loop
End Sub
Sub test()
  Dim i As Integer
  i = 1
  Do Until Cells(i, 1).Value = "" Or i > 10
    Cells(i, 2).Value = Cells(i, 1).Value * 2
    i = i + 1
'		MsgBox(i)
'		If i = 4 Then
'			Exit Do
'		End If
  Loop
End Sub

Užitočný link:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/eked04a7.aspx

Zanechajte komentár