XHTML + CSS – 22 lekcia – position: absolute

Spôsob absolútneho polohovania je možné nastaviť použitím CSS príkazu

position: absolute;

pri konkrétnom elemente. Spôsob vypočítavania polohy elementu sa oproti relatívnemu polohovaniu zásadne zmení. Zatiaľ čo pri relatívnom polohovaní bola poloha polohovaných elementov vypočítavaná automaticky, tak pri absolútnom polohovaní je to naopak.  Užívateľ pri tomto type striktne definuje polohu elementu pomocou príkazov top, right, bottom a left. Takto polohované elementy majú kotviaci bod umiestnený do ľavého horného rohu ich nadradeného tiež absolútne polohovaného elementu. Ak elementy nemajú žiaden nadradený absolútne polohovaný element tak je ich kotviaci bod ľavý horný roh okna prehliadača a v smere osi z sa dostávajú do popredia. Tento spôsob je z hľadiska obsahu stánky statický, ale v druhom prípade z hľadiska okna prehliadača je poloha elementu vypočítavaná dynamicky. Dynamické vypočítavanie polohy má vlastnosť ( ťažko povedať, či pozitívnu a či negatívnu), že pri zmenšovaní / zväčšovaní okna prehliadača takto polohovaný element mení svoju pozíciu priamo úmerne zmene veľkosti okna prehliadača. Návod v hornej časti článku popisuje na jednoduchom príklade ako samotné polohovanie môže vypadať v praxi.

Zanechajte komentár